Fasal 3: Oentoek mentjapai maksud perkoempoelan ini maka di adakan ichtijar: a. Mengadakan perhoeboengan di antara oelama’-oelama’ yang bermadzhab tersebut dalam pasal …

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Sebuah pertanyaan selalu menjadi diskusi asyik netizen jagad maya. Islam Nusantara adalah Islam yang empirik …